Regulamin

Regulamin Serwisu „Nailpro”

 

I. PRZEDMIOT

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania z serwisu pod nazwą „BEAUTY FORUM NAIL” (dalej Serwis), w tym określa prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

2. Administratorem Serwisu jest Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000055432 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055432, NIP: 521-31-69-346, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł oraz NIP 521-31-69-346. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.

3. Administrator Serwisu jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Serwisu i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Administrator danych osobowych przestrzega postanowień przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków z nich wynikających, umożliwianie Użytkownikom prawa wglądu do własnych danych, prawa żądania ich aktualizacji i usunięcia, prawa wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustaw oraz prawa do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

4. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych , a także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, za wcześniej wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

5. Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów, za wcześniej wyrażoną zgodą w tym zakresie. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić dodatkowych zgód na przetwarzanie danych, to może wypełnić drugi formularz rejestracyjny, w którym dokonuje opłaty 119,99 zł. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za wyrażoną zgodą Użytkownika, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

6. Dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu, w celach określonych w treści ust. 4 powyżej.

7. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.nail.beauty-forum.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

8. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. 

10. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

11. O dokonaniu zmian w Regulaminie, Administrator będzie informował Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail.

12. Po dokonaniu zmian w Regulaminie Administrator będzie sporządzał tekst jednolity Regulaminu, który będzie każdorazowo opublikowany w Serwisie.

13. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu w każdym czasie.

14. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.

II. DEFINICJE

1.      Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane Użytkownikowi miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Serwisu. Na Konto użytkownika składa się także Profil.

Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.

Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.

Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.

Regulamin — niniejszy Regulamin obowiązujący od dnia jego zamieszczenia na stronie Serwisu. Data upublicznienia opublikowana jest na stronie Serwisu.

Serwis — internetowy portal społecznościowy BEAUTY FORUM NAIL, zlokalizowany pod adresem internetowym www.nail.beauty-forum.com.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych zarządzanych przez Administratora i/lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką zdrowia i urody dla niekomercyjnego użytku osobistego.

Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta korzysta z Serwisu za stosowną zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własne Konto o ile wskazana zostanie jedna osoba fizyczna jako Użytkownik.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie wprowadzając swoje dane wymagane przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, obejmujące: nickname, adres e-mail, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko (opcjonalnie). Dodatkowo na podstawie adresu IP Użytkownika określone zostaną miejscowość w której Użytkownik mieszka. Dane dotyczące Użytkownika obejmować będą również numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w Serwisie. Dane określone w niniejszym punkcie, których podanie przy rejestracji nie jest obowiązkowe mogą być również podawane przez Użytkownika Zarejestrowanego w trakcie korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

Treści Użytkownika/Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, opinie oraz elementy Profilu.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. 

2.      W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

IV.  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Każdy z Użytkowników powinien szanować prawa innych Użytkowników.

2.      Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji usług i towarów własnych oraz osób trzecich.

3.      Dostęp do Serwisu w części obejmującej działy: Wiedza, WEB TV oraz udział w szkoleniach online jest odpłatny i odpłatność wynosi  na rok 119,99 zł zaś dostęp do serwisu w części obejmującej pozostałe działy serwisu jest bezpłatny.

4.      Opłatę za dostęp do płatnej części Serwisu należy wnieść z góry na rachunek Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02- Warszawa,  o numerze ING Bank Śląski o/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 w tytule przelewu wpisując „dostęp do portalu BEAUTY FORUM NAIL”. Dostęp do płatnej części Serwisu jest aktywny w kolejnym dniu roboczym od otrzymania przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. opłaty za dostęp.

5.      Po upływie okresu na jaki została wniesiona opłata za dostęp do płatnej części Serwisu, Użytkownik otrzymuje od Health and Beauty Media Sp. z o.o. na adres e-mail podany  przy rejestracji Konta, przypomnienie o konieczności wniesienia za kolejny okres opłaty za dostęp do płatnej części Serwisu, wraz ze wskazaniem kwoty oraz numeru rachunku i terminu w którym należy dokonać opłaty. Użytkownik, który nie uiści w terminie należnej opłaty za kolejny okres dostępu do płatnej części Serwisu, zostanie pozbawiony dostępu do tej części Systemu, a jego Konto zostanie przez Administratora usunięte.       

6.      Z opłaty za dostęp do płatnej części serwisu są zwolnione osoby, które wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (adresu e-mail i numeru telefonu) w celach marketingowych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Użytkownik traci dostęp do płatnej części serwisu. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, lub który taką zgodę cofnie, będzie mógł korzystać z płatnej części serwisu po uiszczeniu opłaty za dostęp do tej części serwisu.

7.      Dostęp do części płatnej Serwisu wymaga utworzenia Konta przez Użytkownika.

8.      Użytkownik rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące dane osobowe, określone w pkt II.8 Regulaminu w sposób i na zasadach tam określonych. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

9.      Dane określone w pkt II.8 Regulaminu z chwilą dokonania rejestracji będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętym przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności w zakresie ich widoczności przez innych Użytkowników. Użytkownik może zdecydować o innym oznaczeniu poziomu prywatności wybranych danych, za pośrednictwem właściwej strony ustawień Użytkownika znajdującej się w Serwisie.

10.  Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści pkt II.8 Regulaminu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych określonych w treści Regulaminu,

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

11.  Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.

12.  Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Prywatności oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie określonych w treści pkt II.8 Regulaminu danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z domyślnymi lub zaznaczonymi w przypadku ich zaznaczenia przez Użytkownika opcjami poziomu prywatności) na Profilu Użytkownika.

3. Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.),  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi poprzez zawarcie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe określone w treści pkt II.8 Regulaminu oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu, w celach określonych w treści ust. 9 poniżej.

5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy

6. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania, żądania ich usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy oraz prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

7. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

8. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów, za wcześniej wyrażoną zgodą w tym zakresie. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za wyrażoną zgodą Użytkownika, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). 10. W przyszłości, w ramach wprowadzenia nowych lub zaktualizowania już świadczonych usług, Administrator w celu ich świadczenia, będzie mógł wymagać obowiązkowego podania przez Użytkownika Zarejestrowanego, korzystającego z nich, niektórych danych osobowych. Wymóg podania wskazanych w zdaniu poprzednim danych, w związku z korzystaniem przez danego Użytkownika Zarejestrowanego ze wskazanych tam usług, będzie wymagał akceptacji Regulaminu.

VI.  PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdania poprzedniego przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie w tym w szczególności działalności polegającej na manipulowaniu rankingami zamieszczonymi w Serwisie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Niniejszy login i hasło umożliwia również bezpieczne logowanie na pozostałych serwisach Administratora, tj. (www.beauty-forum.com.plwww.sklep.health-and-beauty.com.pl), o ile Użytkownik wyrazi w procesie rejestracji taką chęć.

2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania Praw do Serwisu,

b) przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,

c) szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,

d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.

4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza on również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.

5. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej zgody na nieodpłatne wykorzystanie utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie; publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem każdej formy telewizji; wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami; umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu, prezentacji utworów w serwisach grupy kapitałowej Administratora. 

6. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:

a) o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,

b) zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

c) obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, jakąkolwiek formę dyskryminacji,

d) naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,

e) upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,

f) naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,

g) tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,

h) zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,

i) tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,

j) jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,

k) jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.

8. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:

a) rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,

b) zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych i/lub prześmiewczych przekazów,

c) propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,

d) promowaniu innych stron/serwisów internetowych,

9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 7 i 8 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika

10. Wszelkie Prawa do Serwisu przysługują Administratorowi. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

VII.  WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W przypadku uznania przez Administratora działań Użytkownika za: naruszające postanowienia Regulaminu, (naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub działania szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu bądź korzystania z niego przez innych Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny, w sposób podany na stronie Serwisu. Wymienione rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte. Treści Użytkownika zamieszczone do dnia rozwiązania umowy wyświetlane będą bez podpisu.

3. Administrator może poprzez zablokowanie konta rozwiązać umowę w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora.

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, założenie przez Użytkownika nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

5. Administrator może domagać się od Użytkownika zmiany Loginu.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, nie ma on obowiązku wcześniejszego powiadamiania Użytkownika o rozwiązaniu umowy oraz dostarczania Użytkownikowi oświadczenia o jej rozwiązaniu.  

7. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu, może zostać usunięte.

VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu niezależne od Administratora a w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników w tym za Profile. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu i/lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące działania Serwisu, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.

2. Administratora może wymagać wypełnienia formularza reklamacyjnego. Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM Nail W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij